Zadnje objave

Zaključek projekta izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Občini Črna na Koroškem

Črna na Koroškem, 6. april 2023 – Na današnji novinarski konferenci je županja Občine Črna na Koroškem, mag. Romana Lesjak predstavila pridobitve in potek projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU MEŽE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM (ČISTILNA NAPRAVA ČRNA, KANALIZACIJA ČRNA) PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC«.
Približno 3 mio EUR vredna naložba zagotavlja pogoje za čisto in zdravo okolje in s tem tudi višjo kakovost bivanja v Občini Črna na Koroškem.

Projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem« zagotavlja odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi. Obseg gradbenih del je zajemal dograditev kanalizacijskega sistema v aglomeraciji ID 8027 Podpeca na območjih zaselkov Spodnje Javorje, Pristava in Mušenik in gradnjo nove čistilne naprave velikosti 3.200 PE, na katero bo priključeno celotno obstoječe in novo javno kanalizacijsko omrežje (JKO) v Občini Črna na Koroškem.

Županja Občine Črna na Koroškem, mag. Romana Lesjak je v uvodu izrazila zadovoljstvo ob zaključku projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem«: »Z zaključkom projekta smo izredno zadovoljni, nismo pa zadovoljni s sofinanciranjem, saj smo bili podfinancirani skoraj za 450.000,00 EUR. Ta denar smo poskušali pridobiti iz ostanka finančnih sredstev iz dogovora za razvoj Koroške regije, vendar je pristojno ministrstvo sredstva dalo za druge namene. Po dnevu odprtih vrat na čistilni napravi ugotavljamo, da so občani z novo pridobitvijo zelo zadovoljni.«

Za zdaj se v Občini Črna na Koroškem še niso odločili za povečanje cen iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Po analizi, ko je zaključeno poskusno obratovanje, pa bodo ugotovili, ali bo to potrebno ali bodo poskušali obdržati staro ceno.

Županja je povedala, da je zadovoljna tudi z izvajalci del, projektantom in nadzorom, ki so vedno poskušali iskati optimalne rešitve.
Ob zaključku največjega projekta v zadnjih 10. letih se je županja zahvalila tudi Občinskemu svetu in Občinski upravi.


Splošno o projektu
»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem«

Investicija v izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave znaša 2,935.492,50 EUR brez DDV. Vodilni partner izgradnje kanalizacijskega sistema je Gradbeno podjetje Slemenšek d. o. o., Ravne na Koroškem, s partnerjema GIIP d. o. o., Ravne na Koroškem in Esot – Invest d. o. o., Celje.

Operacija vključuje izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja: izgradnjo 2.685,5 m kanalizacijskega omrežja in izgradnjo čistilne naprave velikosti 3.200 PE. Cilj projekta je najmanj 98-odstotna priključitev na kanalizacijski sistem v aglomeraciji Podpeca, s čimer se bodo posledično zmanjšale tudi emisije v vodi. Na novi čistilni napravi je zagotovljeno sprejemanje in čiščenje greznične gošče ter drugih aglomeracij v občini. Na čistilno napravo se bo v prihodnosti lahko priključila tudi aglomeracija Žerjav 8063.
 

Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU MEŽE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM (ČISTILNA NAPRAVA ČRNA, KANALIZACIJA ČRNA) PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.