O projektu

Projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže«, ki vključuje gradnjo čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja Črna, je vključen v Dogovor za razvoj Koroške razvojne regije (v nadaljevanju: dogovor) št. 3030-129/2015/19 z dne 9. 11. 2017, ki sta ga sklenila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Razvojni svet Koroške razvojne regije. Za projekt je predvideno sofinanciranje iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Sredstva za projekt so na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 30301-1/2016/25 z dne 1. 6. 2017 načrtovana na evidenčnem projektu pri Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, številka 1541-15-0016. Projekt je uvrščen med prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve – Specifični cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Predmet projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem« je dograditev kanalizacijskega sistema v aglomeraciji ID 8027 Podpeca. Izvedba je predvidena na območjih Spodnje Javorje, Pristava in Mušenik.

Operacija vključuje izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja, ki obsega:

 • izgradnjo 2,6 km kanalizacijskega omrežja,
 • izgradnjo čistilne naprave velikosti 3.200 PE.

Po zaključku projekta bo dosežena najmanj 98,2-odstotna priključitev na kanalizacijski sistem v aglomeraciji Podpeca, s čimer se bodo posledično zmanjšale tudi emisije v vodi.

Na novi čistilni napravi bo zagotovljeno tudi sprejemanje in čiščenje greznične gošče ter drugih aglomeracij v občini.

Projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, in specifičnega cilja »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

NAMEN IN CILJ PROJEKTA

Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja ter zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. V okviru projekta bosta izvedeni investicija v dograditev javne kanalizacije na območju aglomeracije ID 8027 Podpeca (aglomeracija nad 2.000 PE) in gradnja nove čistilne naprave velikosti 3.200 PE, na katero bo priključeno celotno obstoječe in novo javno kanalizacijsko omrežje (JKO) v Občini Črna na Koroškem. Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda se bodo na JKO priključili vsi objekti v aglomeraciji, za katere je ureditev kanalizacijskega sistema stroškovno upravičena. Z realizacijo projekta bo dosežena 98,2% priključenost na JKO odvajanja in čiščenja v aglomeraciji ID 8027 Podpeca. Za preostali del aglomeracije bo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode urejeno z individualnimi čistilnimi napravami. Nova čistilna naprava bo omogočala sprejemanje in čiščenje gošče iz greznic ter malih čistilnih naprav z območja razpršene gradnje v ostalih manjših aglomeracijah in ostalega območja celotne občine. Javna kanalizacija v aglomeracijah, manjših od 2.000 PE, in individualni sistemi čiščenja niso predmet tega projekta.

Sistem je načrtovan skladno z dolgoročnimi načrti razvoja javne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju Občine Črna na Koroškem.

Predvideni sta izgradnja 2,6 km kanalizacijskega sistema s prelivnim bazenom za padavinske vode in gradnja nove čistilne naprave kapacitete 3.200 PE.


Projekt izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Občini Črna na Koroškem bo predvidoma dokončan leta 2022.

CILJ INVESTICIJE

Splošni cilji:

 • izpolnjevanje zahtev Direktive Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode;
 • izvajanje Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), Sklep Vlade RS št. 35401-2/2010/3 z dne 11. 11. 2010 in Sklep Vlade RS št. 35401-2/2010/8 z dne 14. 7. 2011;
 • implementacija veljavnih predpisov s področja zagotavljanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, predvsem izpolnitev zahtev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17);
 • rešitev problematike odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine;
 • varovanje vodnih virov oz. izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih voda;
 • zmanjšanje vpliva na obremenitev podtalnice s fekalijami;
 • zvišanje kakovosti bivanja, ki posredno vpliva na demografsko sliko obravnavanega območja, in razširitev možnosti za razvoj tega območja.

Specifični cilji:

 • omogočiti odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju, na katerem sistem še ni zgrajen, in priključitev odpadnih voda na JKO;
 • povečanje deleža priključenosti skupne obremenitve na kanalizacijski sistem v aglomeraciji ID 8027 Podpeca na 98,2 %;
 • zagotavljanje ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode za 3.200 PE;
 • zagotavljanje sprejemanja in čiščenja greznične gošče iz drugih aglomeracij v občini.

 

VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO POSAMEZNIH SKLOPIH IN IZBRANI IZVAJALCI

PREDMET PROJEKTA VREDNOST IZVAJALEC

Datum podpisa pogodbe

IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA
in
IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE
KAPACITETE 3.200 PE
2.829.692,52 EUR brez DDV Vodilni partner: SLEMENŠEK, GRADBENO PODJETJE, d. o. o.
Dobja vas 190a
2390 Ravne na KoroškemPartner: GIIP, d. o. o.
Dobja vas 200
2390 Ravne na KoroškemPartner: ESOT-INVEST, d. o. o.
Kersnikova ulica 21
3000 Celje
12. 3. 2020
GRADBENI NADZOR 87.900,00 EUR brez DDV Projekt, d. d., Nova Gorica
Kidričeva 9a
5000 Nova Gorica
17. 3. 2020
OBVEŠČANJE JAVNOSTI 17.900,00 EUR brez DDV Altius, d. o. o.
Čučkova ulica 5
2250 Ptuj
20. 6. 2020
Skupna vrednost projekta 2,935.492,50 EUR brez DDV
Od tega prispevajo:  
podpora Evropske unije 1.582.249,21 EUR brez DDV
nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 395.562,30 EUR brez DDV
sredstva Občine Črna na Koroškem 957.681,02 EUR brez DDV
VODJA PROJEKTA MAG. ROMANA LESJAK